Mikhail Ryzhkov

Ryzhkov, Mikhail   Research Staff
Email:   michael.r@physics.technion.ac.il
Topic:   Plasma Physics
Host:   Krasik, Yakov
Research Lab:Lidow Complex Room:388 Phone:04-829-2869 
Office:Lidow Complex Room:390 Phone:04-829-2869