graduate

קורסי מוסמכים

אתרי הקורסים מנוהלים באתר טכניוני: http://moodle.technion.ac.il

בחינות סרוקות של קורסים משותפים ניתנים לצפייה על ידי סטודנטים לתארים מתקדמים באתר
http://grad-exams.cc.technion.ac.il

מספר קורס שם/תאור הקורס הסמכה/מוסמכים
116003 פיזיקה של לייזרים משותף
116004 פיזיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים משותף
116027 פיזיקה של זורמים משותף
116028 סמינר בפרקים נבחרים בפיזיקה חורף משותף
116029 מבוא לביופיזיקה משותף
116030 סמינר בפרקים נבחרים בפיזיקה-אביב משותף
116031 תורת האינפורמציה הקוונטית משותף
116032 אינטראקציה בין פוטונים ואטומים משותף
116033 תהליכים גרעיניים באסטרופיסיקה משותף
116034 מערכות קוונטיות מקרוסקופיות משותף
116035 תורת הקוונטים של החומר 1 משותף
116036 מבנים קוונטיים במוליכים למחצה משותף
116037 מחשוב קוונטי רועש משותף
116039 פיסיקה של אטומים ומולקולות קרים משותף
116040 אינפורמציה קוונטית מתקדמת משותף
116041 פיס. של לייזרים ואופטיקה קוונטית משותף
116083 טכנולוגיות קוונטיות משותף
116094 פיזיקה חישובית משותף
116105 שיטות סטטיסטיות ונומריות בפיזיקה משותף
116110 פיזיקה של האטמוספירה מוסמכים
116140 מצב מוצק 2 משותף
116161 נושאים בפיזיקה תיאורטית 1 משותף
116163 נושאים נבחרים בפיזיקה ניסויית 1 משותף
116217 פיזיקה של מצב מוצק משותף
116321 ביו-פיזיקה של התא משותף
116354 אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה משותף
117001 תורת המיתרים למתחילים משותף
117002 אי ליניאריות וכאוס משותף
117004 שיטות ניס. במצב מוצק II משותף
117006 פיזיקה מזוסקופית קוונטית משותף
117010 שיטות נסיוניות במצב מוצק 1 משותף
117015 פיזיקה של אטומים ומולקולות משותף
117016 מבוא לפיסיקת הפלסמה משותף
117018 פיזיקה של מוליכים למחצה משותף
117021 על מוליכות ועל נוזליות משותף
117066 אופטיקה מתקדמת מוסמכים
117089 תהליכים אלקטרוניים במוליכים למחצה משותף
117090 אסטרופיסיקה תצפיתית משותף
117098 כאוס המילטוניאני- קלסי וקוונטי מוסמכים
117140 תורת החבורות בפיסיקה משותף
118007 שיטות של תורת השדות הקוונטית 1 מוסמכים
118015 פרקים נבחרים במבנים קוונטיים 2 מוסמכים
118018 תיאורייה רב גופית מוסמכים
118024 תופעות קריטיות מוסמכים
118028 הסעת חומר ומטען מוסמכים
118041 נושאים מתקדמים באינטראקציות חלשות מוסמכים
118050 מיקום ואפקט הול קוונטי מוסמכים
118051 פיזיקה של חלקיקים יסודיים 1 מוסמכים
118052 פיזיקה של חלקיקים יסודיים 2 מוסמכים
118053 פרקים נבחרים באופטיקה קוונטית 1 מוסמכים
118075 מער אוטומ למדידה ועבוד נתונים מוסמכים
118076 מעבדה מתקדמת מוסמכים
118079 שטות וישומים של אנטגרציה מסלולית1 מוסמכים
118081 תורת הכבידה מוסמכים
118085 פיזיקה גלקטית 1 מוסמכים
118088 ריק וטמפרטורות נמוכות מוסמכים
118089 תהליכים אלקטרוניים במוליכים למחצה מוסמכים
118090 אסטרופיזיקה של אנרגיות גבוהות מוסמכים
118093 גישות עיוניות בפיזיקה מודרנית מוסמכים
118095 קוסמולוגיה מוסמכים
118100 תכונות פיזיקליות של גבישים נוזליי מוסמכים
118101 מבוא לתורת המיתרים א מוסמכים
118102 מבוא לתורת המיתרים ב מוסמכים
118103 מבוא לחומר מעובה מוסמכים
118105 נושאים מתקדמים בקוסמולוגיה מוסמכים
118106 נושאים נבחרים בשיטות-מתמטיות מוסמכים
118107 נושאים נבחרים בתורת השדות מוסמכים
118108 נושאים נבחרים בסימטריות בפיזיקת החלקיקים מוסמכים
118109 נושאים נבחרים בפנומנולוגיה מוסמכים
118110 פרקים נבחרים במבנים קונטיים 1 מוסמכים
118111 נושאים נבחרים באסטרופיזיקה מוסמכים
118112 נושאים נבחרים במצב מוצק מוסמכים
118113 מכניקה סטטיסטית של פולימרים מוסמכים
118114 נושאים נבחרים בפיזיקה עיונית מוסמכים
118115 נושאים מתקדמים בפיזיקת כוכבים מוסמכים
118116 תהליכים פיזיקליים בתווך הבינכוכבי מוסמכים
118117 אופטיקה וחומרים לא-ליניאריים מוסמכים
118119 פיזיקה של מוליכים למחצה מוסמכים
118120 אלקטרודינמיקה מוסמכים
118121 פיזיקת כוכבים מוסמכים
118122 תורת הקוונטים 3 מוסמכים
118123 מבוא לפיזיקה של חלקיקים מוסמכים
118124 שיטות מתמטיות בפיסיקה - חבורות מוסמכים
118125 שיטת מתמטיות בפיזיקה מוסמכים
118126 תהליכים פיסיקליים באסטרופיסיקה מוסמכים
118128 פיזיקה של מצב מוצק מתקדם מוסמכים
118129 מכניקה סטטיסטית 2 מוסמכים
118130 מבוא ליחסות כללית מוסמכים
118132 תורת השדות הקוונטית 1 מוסמכים
118133 תורת השדות הקוונטית 2 מוסמכים
118135 פיס. סטט. מחוץ לשיווי משקל מוסמכים
118136 אופטיקה מהירה מוסמכים
118137 אינטראקציה בין פוטונים ואטומים מוסמכים
118138 מצב מוצק למוסמכים מוסמכים
118139 נושאים נבחרים בפיזיקה מתמטית מוסמכים
118141 נושאים נבחרים בביופיסיקה וחומר רך מוסמכים
118142 חורים שחורים וקריסה כבידתית מוסמכים
118143 תורת הקוונטים של החומר 2 מוסמכים
118144 תורת הקוונטים של החומר 3 מוסמכים
118145 פיזיקה של קרינת הרקע הקוסמית מוסמכים
118146 נושאים נבחרים ביחסות כללית מוסמכים
118148 ננו-פוטוניקה קוונטית מוסמכים