news

אפרת סבח

ברכות לאפרת סבח, משתלמת לתואר ד"ר בפקולטה על זכייתה במלגה מהקרן ע"ש רחל וסלים בנין של המגבית המאוחדת הפדרציה ניו יורק לשנת תשע"ז.