news

תמונות של הזוכים במלגות הצטיינות לסטודנטים לתארים מתקדמים בשנת תשע"ז
ברכות לזוכים במלגות הצטיינות לסטודנטים לתארים מתקדמים בשנת תשע"ז
מלגת ותת למסטרנטים מצטיינים לבני החברה הערבית – מרג'יה רג'א
מלגת שרמן – מרודס-זקס יונית
מלגות משרד התשתיות – ירון יארק
מלגת גוטווירט – אלוס אור,בארי אייל,סבג אביתר
מלגת ג'ייקובס – קוגן דן
פרס קרן יוכבד וא.ז כהן – זינאתי יוסף

עלו והצליחו!