news

גיל בן ארי

גיל בן ארי, סטודנטית לתואר דוקטורט בהנחייתו של פרופ' אורי סיון, זכתה במלגת קרן קלור לשנת תשפ"ג.

במחקר שלה, גיל משתמשת במיקרוסקופ כוח אטומי (Atomic Force Microscope - AFM) בעל רזולוציה גבוהה במיוחד כדי לחקור את התכונות של מים ליד משטח של גביש הידרופילי. באמצעות מיקרוסקופ זה, היא מודדת את פני השטח של הגביש ואת צפיפות המים בנפח שצמוד לו ברזולוציה אטומית. מדידות אלו חושפות את האופן בו מולקולות המים מסתדרות סביב הקבוצות ההידרופיליות של הגביש. ההיקשרות של המים לפני השטח חזקה מספיק כדי לעתיק את התבנית המחזורית של הגביש אל תוך סידור שכבות המים עד לעומק של שלוש שכבות הרחק מפני השטח. בכך נוצר מבנה מסודר ויציב של המים, על אף שהמדידות נערכות בטמפרטורת החדר. המחקר של גיל מתמקד בחקר המנגנון שיוצר את המבנה המסודר של מולקולות המים ליד המשטח והתלות שלו ביונים שנמצאים במים.

 

ברכות גיל!

 

 Gil BA AFM

 

תמונה: סריקת AFM ברזולוציה אטומית של גביש מוסקוביט בתמיסה של 100 מילימולר אלשגן כלורי. תמונה (a) מציגה את הטופוגרפיה האטומית של הגביש כפי שנמדדה על ידי חיישן ה-AFM. איור של המבנה האטומי של הגביש מוצג על גבי התמונה. תמונה (b) מציגה את גודל החיכוך שנמדד בחיישן בעת הסריקה בכל נקודה במשטח. תמונה זו מצביעה על אתרי ההיקשרות של מולקולות המים למשטח ההידרופילי.