news

המועצה להשכלה גבוהה הכריזה על הקמת 11 מרכזי מצוינות, מתוכם שניים בהובלת הטכניון וששה בהשתתפות הטכניון.

אחד המרכזים - בהובלת פרופ' מחקר מוטי שגב, יחקור את האינטראקציה בין אור לחומר, אשר מעסיקה את הקהילה המדעית בעשורים האחרונים.

המרכז זכה במענק 5 שנתי למרכז מצוינות במחקר בסך 60 מיליון ₪.

קליק לידיעה