news

congratulations1ברכות למתרגלים מצטיינים פקולטיים

הפקולטה לפיזיקה מברכת את תלמידיה
אלחנתי יובל, בקנשטיין רבקה, ברק אסף, גזית שניר, וולף גיל, וולפמן-דביר אילת השחר, וקסלר הגר, מיכאלי ארז, עובד עמית ושוורץ אייל
על זכייתם כמתרגלים מצטיינים פקולטיים לסמסטר אביב תשע"א- חורף תשע"ב

ברכות!!