future events

Compressed Sensing in Intensity Interferometry

TYPEAstrophysics Seminar
Speaker:Yaron Shulamy
Date:29.12.2013
Time:11:30 - 12:30
Location:Lidow 620
Abstract:אינטרפרומטר עוצמה הוא מכשיר למדידת מאפיינים של גרמי שמיים. היתרון של אינטרפרומטר עוצמה על אינטרפרומטר אמפליטודה הוא שבאינטרפרומטר עוצמה אנו יכולים להקליט את המידע בכל טלסקופ בלי צורך להפגיש את האור באופן ישיר בין שני הטלסקופים. אחת הדרישות למימוש הרעיון היא היכולת האלקטרונית של שמירת המידע האופטי בצורה ספרתית, והשניה היא העברת המידע למרכז בקרה שבו יהיה ניתן לאבך ספרתית את האותות משני הטלסקופים. במחקר בדקנו את דרישות המערכת הנוגעות לדגימה ודחיסה של אותות ואת היכולת להשתמש בשיטה חדשנית מתחום עיבוד האותות הנקראת חישה דחוסה. שיטה זו גורסת שעל ידי שינוי צורת הדגימה או צורת ההצגה של אות, ניתן להגיע לבסיס דליל בהרבה מבסיס התצוגה הטריוויאלי ובכך לאפשר יכולות של דחיסה ושל הורדת רעש. כאשר בנינו את המודל המתמטי סטטיסטי המתאים לאותות העוצמה ולמתאם האותות שממנו מחלצים את גודל העצם הנמדד, גילינו שצורת האותות באינטרפומטר העוצמה לא מאפשרת שימוש בשיטות חישה דחוסה ושאין יתרון לשיטות אלו, אך ניתן להשתמש בדחיסה ספרתית רגילה.