people

Mikhail Nitishinskiy

Nitishinskiy, Mikhail   Research Staff
Email:   mishanya137@yandex.ru
Topic:   Plasma Physics
Host:   Krasik, Yakov