news

במסגרת פעילותה של KLA-Tencor לעידוד מצוינות במחקר וכחלק מהרצון לתרום לקהילה המדעית בישראל, בשנת שנה"ל תשע"ה ( 2015/2016 ) תעניק חברת KLA-Tencor ישראל 2 פרסי הצטיינות אישיים בגובה של 3,000 $ל סטודנטים הלומדים לתואר PHD בפקולטה לפיסיקה בטכניון שמחקרם עוסק ב : Advanced topics in optics  ראו פרטים נוספים בקובץKLA 2016