forms

loading...
טפסים טכניון
טפסים מוסד
טפסים כלליים
קישורים חיצוניים לטפסים

הצהרת מס לאזרח ישראלי השוהה בחו"ל (אנגלית)

השתתפות בהשתלמות חיצונית (עברית) - הורדת קובץ אוטומטית

החזר הוצאות נסיעה ואש"ל (עברית)

נסיעת השתלמות בחו"ל /בארץ - סגל אקדמי (עברית)

נסיעת השתלמות בחו"ל /בארץ - דוקטורנטים (עברית)

הנחיות לפני נסיעה להשתלמות בחו"ל - תארים מתקדמים (עברית)

הוצאות אירוח (עברית)

 שבתון או פטור מהוראה (עברית)

תעסוקה מחוץ לטכניון (עברית)

טופס נלווה לתשלום למרצה אורח/ נתינת שרות (עברית)

העסקת עובדים ארעיים/סטודנטים (עברית) - הורדת קובץ אוטומטית

טופס דיווח ידני עובדים ארעיים (PDF)

בקשה לחילופי סטודנטים בטכניון (אנגלית)

מלגת התנסות במחקר עבור סטודנט אורח (עברית)

טופס תשלום עבור בוחן חוץ (עברית)

אישור העדרות מלגאים (עברית)

טופס בקשת נסיעת השתלמות ע"ח קק"מ (עברית) - הורדת קובץ אוטומטית

טופס פרטים אישיים - עובד מתנדב (עברית)

טופס פרטים אישיים - עובד מתנדב (אנגלית)

טופס בקשת הרשאה לתקציב (עברית) - הורדת קובץ אוטומטית

טופס דיווח החזרת ציוד לטכניון (עברית)

טופס השאלת ציוד הנמצא בבית העובד באופן קבוע (עברית)

מבחר טפסים לסגל אקדמי ומנהלי - הטכניון

הטכניון - אגף משאבי אנוש

 

טפסים לשכת סמנכ"ל כספים – הטכניון

הטכניון - אגף כספים

 

 טפסים ונהלים - הטכניון

הטכניון -  לשכת המשנה לנשיא למחקר - מנל"מ

 

טפסי רשות המחקר - מוסד הטכניון

מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - רשות המחקר

 

טפסי משאבי אנוש - מוסד הטכניון

מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - אגף משאבי אנוש