Cryogenic

בפקולטה לפיסיקה נמצאת מחלקת נוזלים מקררים (קריוגניים) המשרתת את כל בית הטכניון.

שני חומרים מסופקים על ידי המתקן

  • הליום (He) נוזלי – בדרגת ניקיון של 99.99%
  • חנקן (N2) נוזלי -  בדרגת ניקיון של 99.99%

 

צוות המתקן

יורי קליכמן - מומחה לניזול חנקן

 

הליום

אנו רוכשים גז הליום מאחד משני הספקים הקיימים בשוק המקומי, ומאחסנים אותו במיכלים.
מלאי ההליום במתקן הינו כ- 1500 מ"ק שמהם ניתן לייצר כ- 2,000 ליטר הליום נוזלי. המלאי נמצא במצבים שונים בתהליך. חלקו כגז דחוס במיכלי אחסון הגז, חלקו כנוזל במיכל האיסוף של מנזלת ההליום, בעל קיבולת של 1,000 ליטר, חלקו במיכלי אחסון קטנים יותר (60 עד 200 ליטר) הנמצאים במתקן או מפוזרים במעבדות של הלקוחות, וחלקו נמצא בתהליך בניסויים שונים במעבדות.
לכל הלקוחות הנמצאים בקרבת המתקן (פיסיקה, מצב מוצק ומיקרו אלקטרוניקה) ישנם קוי צנרת לגז הליום החוזר לאחר השימוש בנוזל שמתאדה בתהליך העבודה. עלות גז הליום לייצור ליטר נוזל הינה מעל 10 דולר, לכן אנו משתדלים למחזר את הגז. הגז החוזר נידחס חזרה למיכלי אחסון הגז.
מנזלת ההליום המשוכללת פועלת בתהליך אוטומטי ורק בתהליך ההפעלה הראשונית נדרשת התערבות יד אדם. המנזלת מייצרת כ- 15 ליטר בשעה.

לקוח מחוייב במלוא עלות הגז בתוספת עלות הניזול. לקוח המחובר לצנרת החזרת גז מקבל זיכוי על כמות ההחזרה לפי התעריפים להלן. התחשבנות זו נעשית אחת לחודש.

 

חנקן

החנקן נרכש כנוזל ומאוחסן במיכל בנפח 6,000 ליטר. המתקן עוסק בניפוק חנקן נוזלי בלבד. המיכלים בהם באים הלקוחות לקבל חנקן שונים מאד בגודלם ובטמפרטורה ההתחלתית שלהם. לכן ישנה גם שונות גדולה מאד בפחת – התאדות – הנגרם בתהליך המילוי.

הפתרון לשונות הגדולה בפחת הוא מחיר שונה למיכלים בנפח שונה. 

 

מסירה

הלקוח צריך להודיע - רצוי לפחות יומיים מראש - על כוונתו לקבל נוזל מקרר לטלפון: 04-829-3998. ביום בו סוכם על קבלת החומר, ישלח הלקוח נציג, עם מיכל קירור בגודל ובאיכות מתאימים לסוג הנוזל שמבקשים לקבל. לא יכנס המקבל למתקן, אלא ימתין לקבלת החומר בחוץ או במשרד. במתקן הקריוגניקה, יבדוק האחראי את המיכל לפני המילוי. מיכל שנפסל על ידו, יוחזר ללקוח ולא ימולא בו נוזל עד לאישור המיכל על ידי הפוסל.הובלת המיכל - אל וממתקן הקריוגניקה - תבוצע באחריות הלקוח בלבד! - שימו לב: יש לוודא שהאדם המוביל את המיכל, הוכשר ומכיר את הסיכונים ודרך הטיפול במיכלי נוזלים בטמפרטורות נמוכות מאד.

 

ליצירת קשר:
טל': 04-829-3998
אימייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.