news

יוסף זינאתי
ברכות ליוסף זינאתי משתלם  לתואר דוקטור בפקולטה על זכייתו במלגת ותת לתלמידי דוקטורט מצטיינים לבני החברה הערבית לשנת תשע"ח.