news

עמיתי האגודה הישראלית לפיזיקה 22021

אנו גאים לברך את פרופסור אסא אוירבך ואת פרופסור אמריטוס מיכאל גרונאו אשר נבחרו לעמיתי האגודה הישראלית לפיזיקה (IPS) לשנת 2021.