news

Atlas-sפרופ' שלומית טרם בטור אורח, על גילוי בוזון ההיגס אחד המרכיבים החשובים ביותר להבנת סודות היקום והחומר.

כתבה מעיתון הארץ 26.12.2012.