news

מוטי שגב

ברכות למוטי שגב אשר נבחר כחבר כבוד בינ"ל של האקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים

(the American Academy of Arts and Sciences).

האקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים, אשר הוקמה ב1780, מקדמת מצוינות ומכנסת מנהיגים מכל תחומי העשייה האנושית בכדי לבחון רעיונות חדשים, לטפל בסוגיות בעלות חשיבות לאומה האמריקאית ולעולם ולעבוד יחד בהתאם לאמנת האקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים
"לטפח כל אמנות ומדע העשויים לקדם את האינטרס, הכבוד והאושר של בני האדם החופשיים, העצמאיים והמוסריים."

לרשימה המלאה של חברי האקדמיה האמריקאית לשנת 2021:
https://www.amacad.org/new-members-2021