news

 ברכות לאור סלע, סטודנט לתואר דוקטור תחת הנחיתו של שלמה רזמט, על זכיתו במלגת קרן קלור לשנה"ל תש"פ.

 

 המחקר של אור מתמקד בתורת השדות הקוונטית, מסגרת תיאורטית כללית המשמשת לתיאור מגוון תופעות בתחומים שונים בפיזיקה. בפרט, הוא חוקר כיצד סימטריה יכולה להתהוות בתורות שדה קוונטיות בהן האינטראקציות חזקות וכיצד אותה התורה יכולה לתאר שתי מערכות פיזיקאליות שונות למראה. בנוסף, הוא משתמש בשיטות אלו כדי לחשב באופן מיקרוסקופי את האנטרופיה של חורים שחורים בתיאוריות של כבידה קוונטית.