news

Krasik PSAC

יעקב קרסיק זכה בפרס PSAC

(Plasma Science and Applications) היוקרתי של אגודת מדעי הפלזמה והגרעין (NPSS), אשר מוענק אחת לשנה על תרומה יוצאת דופן למדעי הפלזמה.


יעקב זכה על תרומתו המשמעותית להבנת הפיזיקה של דיודות יונים בזרם גבוה, מתגי פלזמה, קתודות פלזמה, פריקות חשמליות בסקאלה של ננו-שניות, פלזמות חמות בצפיפות גבוהה, התכנסות של גלי הלם חזקים ויצור גלי מיקרו בהספק גבוה אשר מבצעים אינטראקציה עם פלזמה.

ברכות יעקב, זהו כבוד גדול לפקולטה!

 

https://ieee-npss.org/technical-committees/plasma-science-and-applications/