news

יותם שורק

ברכות ליום שורק על זכייתו בפרס עזריאלי לסגל אקדמי לשנה האקדמית הקרובה. יותם יצטרף לסגל הפקולטה בסתיו הקרוב.

 

מחקרו עוסק בפנומנולוגיה של פיזיקת חלקיקים תוך התמקדות בפיזיקה מעבר למודל הסטנדרטי. יותם בוחן פיזיקה חדשה בסקאלות אנרגיה שונות הנעות מהסקאלות אשר קיימות במאיצי חלקיקים (כדוגמת ה LHC) ועד סקאלות האנרגיה בניסויים קטנים.