news

יונית מרודס-זקס

ברכות ליונית מרודס-זקס, משתלמת לתואר ד"ר בפיזיקה, על זכייתה במלגת גוטווירט לשנה"ל תשע"ט.

המחקר של יונית, בהנחייתם של כנרת קרן וארז בראון, עוסק בחקר תפקידם של מנגנוני התארגנות עצמית מכאניים במורפוגנזה, הווצרות הצורה בהתפתחות יצורים חיים. לשם כך, נחקר תהליך הרגנרציה בהידרה, חיית מים רב-תאית פשוטה. העבודה של יונית מתמקדת בשימוש בפיסיקה של חומר נמטי ואקטיבי על מנת לתאר ולהבין את מנגנון ההתארגנות של סיבי שלד האקטין התוך-תאי במהלך הרגנרציה. בנוסף, יונית חוקרת את השפעתם של אילוצים מכאניים חיצוניים על התארגנות סיבי האקטין והווצרות המבנה הסופי בתהליך הרגנרציה.