graduate

בוגרי תואר שני בפיזיקה יהיו זכאים לקבל בנוסף לתעודת התואר השני, תעודת התמחות ב"מדע וטכנולוגיה קוונטים" (נספח לדיפלומה) אם יעמדו בתנאים הבאים:

 1. יעמדו בכל הדרישות לתואר מגיסטר למדעים בפיזיקה
 2. יעמדו בדרישות הלימוד של תכנית ההתמחות כפי שמפורט להלן.
 3. נושא המחקר לתואר יהיה מתחום מדע וטכנולוגית הקוונטים.

להלן הדרישות הלימודיות במסגרת ההתמחות:

דרישות קדם

סטודנטים שאינם בוגרי פיזיקה או מסלולים משותפים לפיזיקה בטכניון שחסרים להם מהמקצועות הקדם הרשומים להלן ידרשו להשלים את החסר במסגרת הנקודות הנדרשות לקבלת התואר.

מקצועות קדם: קוונטים 1; 2 מצב מוצק 116217, או לחילופין אופטיקה 114210 ; או לחילופין מעבדה 5 ת 114250 או לחילופין מעבדה 6 ת 114251.

קורסי חובה

קורסי החובה לתואר שני בפקולטה לפיזיקה (קוונטים 3 ומכניקה סטטיסטית 2) הם תנאי לקבל תואר מגיסטר.

הקורסים "טכנולוגיות קוונטיות 116083" ו-" תורת האינפורמציה הקוונטית 116031",  הם תנאי לקבלת תעודת התמחות.

סטודנטים שעמדו בתנאי קורסי החובה במסגרת לימודיהם לתואר ראשון, פטורים.

דרישות ייחודיות לקבלת תעודת ההתמחות

בוגרי תואר תלת שנתי יידרשו להשלים לפחות 10 נקודות במקצועות הליבה של התכנית, במסגרת הנקודות לתואר שני.

בוגרי תואר הנדסי (4 שנתי) יידרשו להשלים לפחות 6 נקודות במקצועות הליבה של התוכנית במסגרת  הנקודות לתואר שני.

קורסי ליבה 

 1. טכנולוגיות קוונטיות 116083
 2. תורת האינפורמציה הקוונטית 116031
 3. אינפורמציה קוונטית מתקדמת 116040
 4. קרינה וחומר קוונטי 118137
 5. פיסיקה של לייזרים ואופטיקה קוונטית  116041
 6. פיסיקה של אטומים ומולקולות קרים 116039
 7. תורת הקוונטים של החומר 1  116035 (או מצב מוצק למוסמכים 118138) 
 8. תורת הקוונטים של החומר 2  118143 (או פיסיקה של מצב מוצק מתקדם 118128)
 9. תורת הקוונטים של החומר 3 118144 (או תיאורית מערכות רבות גופים 118018)
 10. מחשוב קוונטי רועש 116037 
 11. שיטות ניסיוניות באלקטרונים מתואמים 117004
 12. שיטות גיאומטריות בפיזיקה 118092
 13. מערכות קוונטיות מקרוסקופיות 116034 (או על-מוליכות ועל-נוזליות 117021)
 14. מבנים קוונטיים במוליכים למחצה  116036

קורסי ליבה חילופיים שניתנים בפקולטות אחרות בטכניון

 1. מבוא לסיבוכיות 236313 (מדמ"ח)
 2. מבוא לתורת הצפינה (מדמ"ח) 236309
 3. פרקים בננו אלקטרוניקה 046232 ה. חשמל)
 4. טכנולוגיות קוונטיות 046243 (ה. חשמל)