news

Toshiba Memory and KLA-Tencor visit

טושיבה וקיי.אל.איי ביקרו בפקולטה לפיזיקה כחלק מביקור בטכניון.

במהלך הביקור נפגשו נציגי החברות עם אהוד בכר אשר שיתף אותם בחזון הפקולטה תוך התמקדות במעבדות ההוראה המתקדמות. המעבדות חושפות את הסטודנטים לתואר ראשון לניסויים ומערכות אשר נעשה בהן שימוש במעבדות המחקר בפיזיקה.


כחלק מסיור במעבדות ההוראה הציג יואב שגיא את מעבדת ההוראה בגלים ואופטיקה ובפרט הדגים את ניסוי האפקט האקוסטו-אופטי. אנטולי גולדמן הציג את המערכת החדשה של "מיקרוסקופ כוח אטומי" במעבדת ההוראה המתקדמת לסטודנטים בשנתם השלישית לתואר. שני מערכי הניסוי הללו נבנו בעזרת תרומת קיי.אל.איי.